Useful Links

Chairman's Gold Medal

Year of Award CHAIRMAN'S GOLD MEDAL
1977 C. Satapati
1978 Sreela Mazumdar(Ms)
1979 Chandrahas Mathur
1980 B. P. Singh
1981 B.S. V. Murthy
1982 Ram Tirath
1983 R. P. Raheja
1984 Dev Das Rishi
1985 Y. S. Shahrawat
1986 Rajeev Tandon
1987 Pramod M. Govande
1988 Meenakshi Passi(Ms)
1989 Steven D'souza
1990 P. K. Goel
1991 Deepak Arora
1992 Upender Gupta
1993 Virendra K. Agarwal
1994 Hitesh Ajit Shah
1995 Neeraj Kansal
1996 P. jaideep
1997 Ankur Agarwal
1998 Samir Bajaj
1999 Limatula(Ms)
2000 Gaurav Masaldan
2001 T.Tiju
2002 Sanjay Kumar Jain
2003 Atun Handa
2004 Farah Iqbal(Ms)
2006 B.Sumidaa Devi(Ms)
2007 Kumar Gaurav Dhawan
2008 Himani Vashisht(Ms)
2009 Manasa G. Kata(Ms)
2010 Ravneet s. Khurana
2011 Rachna(Ms)
2012 Anu Agarwal(Ms)
2012 Anu Agarwal(Ms)
2013 Gopi Donthireddy
2014 N. Mohammed Ali
2015 Mainder Kumar
2016 Indana Ashok Kumar
2017 Abhishek Kumar
2018 Amrita Jain