Useful Links

FM Medal Winners

Year of Award FM Medal
1977 N Devraju
1978 Ahmed Hussain
1979 K. S. Venkatagiri
1980 MATHEW JOHN
1981 P. R. Chandrasekharan
1982 T. jayaraman
1983 SHRI R.K. SINGH
1984 V. V. Hariharan
1985 Y. S. Shahrawat
1986 K. Umesh
1987 Vivek Johri
1988 Meenakshi Passi(Ms)
1987 SHRI ASHOK K. MEHTA
1989 Ashok Kumar Mehta
1990 Rajiv Talwar
1991 Gurdeep Singh
1992 Srinivas Murty Tata
1993 Manoj Kumar Arora
1994 Deepak Garg
1995 Pabba Vinay Kumar
1996 Parag C. Borkar
1997 Ankur Agarwal
1998 Ambika S. Kaur(Ms)
1999 Amitesh
2000 Gaurav Masaldan
2001 Rahul Nangare
2002 Sucheta Rout(Ms)
2003 Atul Handa
2004 Prabhjeet Gulati
2006 Rajan Datt
2007 Samriti Goel(Ms)
2008 Himani Vashisht(Ms)
2009 Devi Prasad Misra
2010 Ravneet S. Khurana
2011 Mandeep Sangha(Ms)
2012 Rahul Negi
2013 Syed Wasif Haider
2014 Spurthi Reddy
2015 Maninder Kumar
2016 Shruti Mehrotra
2017 Farah Zachariah
2018 Vivek Anand